لزوم تصویب هیات وزیران در صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری