رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری