مسئولیت رئیس جمهور در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی