وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف اسلامی