اعمال مقررات ق.ت در مورد شرکت تضامنی در رابطه با شرکت نسبی