استفاده از از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلح