Davoudabadi.ir

نشست قضایی با موضوع تعهد شخص ثالث جهت پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تعهد شخص ثالث جهت پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه
برگزار شده توسط استان کرمان/ شهر کرمان
تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

پرسش
اگر در طلاق توافقی زوجین توافق نمایند مهریه و حقوق مالی زوجه اعم از دریافت نقدی یا تعیین اقساط و همچنین نفقه فرزندان را شخص ثالثی اعم از پدر زوج یا شخص دیگر بپردازد و شخص ثالث در جلسه حاضر و تعهد را قبول و امضاء نماید، لکن بعد از اجرای صیغه طلاق به تعهد خود پایبند نباشد و نپردازد تکلیف چیست؟ - آیا می توان با توجه به اجرای صیغه طلاق اجرائیه علیه متعهد ثالث صادر نمود یا خیر؟ یا اینکه محکوم له بایستی دادخواست الزام به انجام تعهد نسبت به شخص ثالث ارائه دهد یا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت محاکم خانواده است یا خیر؟

نظر اکثریت
نظر به اینکه طلاق توافقی در واقع گزارش اصلاحی بین زوجین است لذا می توان حضور شخص ثالث و قبول تعهد وی را در توافقات با توجه به ماده ۱۰ ق .م پذیرفت وچنانچه بعد از اجرای صیغه طلاق ، شخص ثالث ، متعهد به تعهدات مندرج در رای نباشد نمی توان علیه وی اجرائیه صادر کرد لکن متعهد له می تواند در محاکم حقوقی مستند به رای طلاق وتعهد شخص ثالث ، الزام وی را به انجام تعهدات را مطالبه نماید.

نظر اقلیت
شخص ثالث در پرونده سمتی ندارد نه خواهان است نه خوانده لذا نمی تواند در پرونده نقشی داشته و قبول تعهد نماید چرا که حکم و اثر حکم نسبت به اصحاب دعوی و قائم مقام ایشان است لذا نمی توان تعهد شخص ثالث را در توافقات مالی زوجین پذیرفت و پاسخ بخش دوم نیز منتفی است.

نظر هیئت عالی
اگر شخص ثالث با رضایت زن متعهد شود که مهریه و نفقه معوقه او را پرداخت کند، این توافق مطابق ماده ۱۰ و بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی صحیح و لازم الاتباع است؛ به طوری که اگر متعهد ثالث پرداخت نکرد، متعهد له می تواند با تقدیم دادخواست به مرجع صالح وی را ملزم به ایفای تعهد و پرداخت وجوه مورد تعهد نماید؛ لیکن نمی توان با استناد به تعهد نامه ی مذکور با اجرای صیغه ی طلاق ، بدواً تقاضای اجرائیه کرد، چون اجرای صیغه ی طلاق ارتباطی به شخص ثالث ندارد.


{