ماده ۱۷۹ قانون مدنی

شکار کردن موجب تملک است.

بعدی ❭