ماده ۱۰۵ قانون دریایی

حق ممتاز وام دهنده
‌وام دهنده نسبت بکالا و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای حقوق ممتاز است. ‌

بعدی ❭