شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت تضامنی شرکاء در رابطه با تقویم سهم‌الشرکه غیرنقدی

شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.

رجوع کنید به ماده ۹۸ قانون تجارت