ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

هیات دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیات، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیات منصوب می‌شوند.

بعدی ❭