ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

پرونده‌های موضوع ماده ۲۱ قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد.

بعدی ❭