ماده ۶۳۸ قانون مدنی

عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ میشود.

بعدی ❭