غیرتجاری بودن معاملات غیرمنقول

معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

رجوع کنید به ماده ۴ قانون تجارت