(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- تأمین اعتبار لازم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون در موسسات مذکور در بند ت ماده ۲ و شرکتها و موسسات دولتی خارج از‌شمول این قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود.