ترتیب رجوع طلبکاران شرکای ضامن شرکت مختلط غیرسهامی به شرکت مزبور

مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیرسهامی نیز لازم‌الرعایه است.

رجوع کنید به ماده ۱۵۹ قانون تجارت