ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.