مجازات از بین بردن یا مخفی یا نگهداری کردن اموال ورشکسته توسط اقوام او

اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم خواهند شد.

رجوع کنید به ماده ۵۵۳ قانون تجارت