مقررات حاکم بر سایر نمایندگان

وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت‌ است.

رجوع کنید به ماده ۴۰۱ قانون تجارت