ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

بیمه شده می تواند در صورت حایز بودن شرایط مندرج در ماده (۱۵) قانون و پرداخت حداقل ده (۱۰) سال حق بیمه دوران وکالت، از مستمری بازنشستگی استفاده کند.

بعدی ❭