مشارکت یا معاونت در اعمال موضوع ماده ۲۴۴ ل.ا.ق.ت

هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور در ماده ۲۴۴ شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد به مجازات‌شریک یا معاون محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۲۴۵ قانون تجارت