سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی