نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵

شماره پرونده ۶۹۵ ـ۶۶ ـ ۹۲
سوال
برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرح های مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رای این کمیسیون نیز منقضی می گردد و حق مکتسب صدق نمی کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع می تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرح های مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می دهد و براساس آن پروانه صادر می نماید.