منوط کردن پرداخت برات

هر یک از مسئولین تادیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض‌نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید‌ بپردازد موکول کند.

رجوع کنید به ماده ۲۵۰ قانون تجارت