تکلیف دلال در آگاه ساختن طرفین معامله از جزئیات معامله

دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.

رجوع کنید به ماده ۳۳۷ قانون تجارت