ماده ۳ قانون گذرنامه

خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است.

بعدی ❭