خسارات دریائی

ماده ۱۸۴

انواع خسارات دریائی
‌خسارات دریائی بر دو نوع است: خسارات مشترک و خسارات خاص.

ماده ۱۸۵

خسارات مشترک دریائی
‌خسارات مشترک دریائی عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتیکه بطور ارادی برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن بوجود آمده‌است.

ماده ۱۸۶

خسارات خاص
خسارات دریائیکه در ماده ۱۸۵ تصریح نشده خسارات خاص است. ‌این خسارات بحساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی ‌که خسارت دیده و یا ایجاد هزینه نموده است منظور میگردد. ‌

ماده ۱۸۷

نحوه تقسیم خسارات مشترک دریائی
‌موارد خسارات مشترک دریائی و ترتیب تعیین و تسهیم نسبی خسارات و طرز محاسبه آن بموجب قراردادهای خاص و در صورت نبودن قرارداد طبق‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بر اساس مقررات و عرف بین‌المللی تنظیم و تصویب خواهد شد. ‌

بعدی ❭