ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی

در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی‌الحقوق خواهند بود.

رجوع کنید به ماده ۱۵۸ قانون تجارت