ماده ۲۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

داروخانه موظف است کلیه کالاهای خریداری‌شده را مستمرا تا اتمام موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

بعدی ❭