ماده ۲۰۹ قانون تجارت

متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

بعدی ❭