ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

عرضه و فروش دارو باید با حضور مسوول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می‌گردد.

بعدی ❭