ماده 282 قانون مدنی

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.

عناوین و برچسب‌ها