تقارن زمان پرداخت برات با تعطیلی

اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تادیه شود.
‌تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۲۴۴ قانون تجارت