استفاده از مواد منفجره برای آتش زدن اموال و اشیاء متعلق به دیگری

هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

رجوع کنید به ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی