ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۱۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸

۱۸/۶/۹۲
۱۱۷۲/۹۲/۷
۶۶۷-۱۱۸-۹۲
سوال:
احتراما با عنایت به اینکه شخصی درپرونده کلاسه فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده و از طرفی وی متقاضی کار در شهرداری شهرستان می باشد و از آنجائیکه درشمول دولتی بودن شهرداری­ها تردید وجود دارد لذا مستدعی است ارشاد فرمایید شهرداری ها از نهادهای دولتی است یا غیر دولتی.
نظریه مشورتی:
با توجه به قوانین موضوعه شهرداری موسسه دولتی محسوب نمی شود. بنابراین شخصی که به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده است با توجه به اینکه شهرداری موسسه عمومی غیردولتی است می تواند در شهرداری مشغول به کار شود.

نظریات مشورتی