زمان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

رجوع کنید به ماده ۹۶ قانون تجارت