زمان مطالبه وجه برات

دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

رجوع کنید به ماده ۲۷۹ قانون تجارت