مدیریت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا‌نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد.

رجوع کنید به ماده ۱۰۴ قانون تجارت