ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.

بعدی ❭