حق الکشف مقرر در ماده ۲ در صورتی پرداخت خواهد شد که صورتمجلس کشف به علت عدم اعتراض در مدت مقرر قانونی یا صدور رأی محکومیت متخلف از مراجع قضائی به مرحله قطعیت رسیده باشد.