ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

آیین‌نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بعدی ❭