ورشکستگی و الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه جهت اعاده اعتبار حقی

طلبکارها نمی‌توانند از جهت تاخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

رجوع کنید به ماده ۵۶۲ قانون تجارت