ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

مدیر یا مدیران‌، امین شرکاء بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را به جای خود انتخاب نمایند.

بعدی ❭