نهادهای اعتباردهی موضوع ماده (۸) قانون، پس از تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران مجاز به انجام فعالیت در چارچوب بند (۱۰) ماده (۳۵) قانون می‌باشند.