دعوت از مجمع عمومی عادی توسط بازرس در شرکت سهامی

چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساً اقدام به دعوت‌مجمع مزبور بنمایند.

رجوع کنید به ماده ۹۱ قانون تجارت