ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

شماره پرونده ۱۵۵۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سوال
پس از صدور حکـم محکومیت و صدور اجرائیه، خارج از مهـلت محکوم­ علیه واخواهی می­ کند و عذر موجـه وی مورد قبول قرار می­ گیرد و پس از صدور قرار توقـف عملیات اجرایی و رسـیدگی ماهـیتی دادگاه بدوی حکم نهایی را صـادر می­ کند و نهایـتاً منجر به تایید محکومیت محکوم‌علیه می­ شود آیا
۱ـ نیاز به صدور اجرائیه مجدد است یا خیر؟
۲ـ چنانچه حکم دوم بخشی ازمحکومیت را کاهش داده باشد آیا اجرائیه مجدد لازم است یا همان اجرائیه ادامه می­ یابد؟
۳ـ چنانچه معتقد به لزوم اجرائیه جدید باشیم ­آیا اقدامات قبلی درمرحله اجرا مثل توقیف مال و … کان لم ­یکن می­ شود یا اعتبار دارد؟
در مورد سایر موارد شکایت از آراء که منجر به توقف عملیات­ اجرا می­ شود آیا رسیدگی مجدد ونقض بخشی ازحکم چه تاثیری بر عملیات اجراء دارد؟
نظریه شماره ۲۰۷۹/۹۲/۷ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در فرض این بند از استعلام که پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجرائیه صادر شده، در این مرحله محکومٌ‌علیه واخواهی نموده و با صدور قرار قبولی واخواهی اجراء هم متوقف شده، سپس حکم غیابی مذکور عیناً پس از رسیدگی تایید و قطعیت یافته است، با توجه به این که قبلاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده در این مرحله نیازی به صدور اجرائیه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرائی که قبلاً متوقف شده مجدداً ادامه پیدا می‌کند.
۲ـ عملیات اجرائی فقط نسبت به آن قسمت از دادنامه که تایید شده، ادامه پـیدا خواهد کـرد و نیازی به صدور اجرائیه جدید نیست و نسـبت به آن قسمـت که کاهش یافـته، عملیـات اجرائی قبـلی ملغی می‌شود.
۳ و ۴ـ آن قسمت از حکم که نقض شده، اقدامات اجرائی مربوط به آن نیز کان لم یکن می‌شود.

نظریات مشورتی