سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون‌ طرح در موارد زیر بدهد:
۱ - بهره‌ برداری از درختان گردو.
۲ - استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی بشرطی که در تمام موارد سازمان‌ جنگلبانی خود مستقیماً بهره‌ برداری نماید.
۳ - در مواردیکه تأمین مصارف روستائی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوط پیش‌ بینی نشده و یا بتشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در ‌این صورت سازمان جنگلبانی میتواند به روستائیان دهکده‌ های مجاور جنگل و جنگل‌ نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای ‌مصارف روستائی محلی بمیزان احتیاج اجازه بهره ‌برداری بدهد.
۴ - قطع درختانی که برای احداث جاده‌ ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌ های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و‌ سدها و تأسیسات نظامی و بهره ‌برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
۵ - بهره ‌برداری از بیشه‌ های طبیعی و جنگلهای شمشاد و توده‌ های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح ‌جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
۶ - در مواردیکه از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیائی و پیوندزنی و جنگل ‌کاری و بررسیهای‌ مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده می ‌شود.