شرکت سهامی و تمدید مدت ماموریت مدیر تصفیه انتخابی دادگاه

هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت ماموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴ با دادگاه‌خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۲۱۵ قانون تجارت