ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 5 قانون ثبت احوال 1363

اداره پزشکی قانونی هر محل مکلف است فهرست مشخصات فوت شدگان در قلمرو خود و مرتبط با وظایف قانونی آن سازمان را ظرف مهلت مقرر به ثبت احوال محل ارسال نمایند.

بعدی ❭