دفن اموات بدون رعایت نظامات

هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از‌یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی